Na początku roku 2007 doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego, gdzie kierujący samochodem osobowym nie zachował należytych środków ostrożności podczas wyprzedzania jadącej na rowerze starszej Pani i śmiertelnie ją potrącił. Zmarła - mimo wieku - stanowiła, jak się okazało, ogniwo łączące całą wielopokoleniową rodzinę. W związku z tym Klientami Kancelarii Lider były zarówno dzieci zmarłej jaki i jej rodzeństwo, wnuki, prawnuki a nawet synowe i zięciowie. Dla nich wszystkich Kancelaria Lider uzyskała odszkodowanie na łączną sumę ponad 650 000, 00zł. Postępowaniem odszkodowawczym zostało objętych: ośmioro dzieci zmarłej z których każde otrzymało po 20 000, 00 zł, sześcioro jej rodzeństwa- dla każdego z nich uzyskano po 17 500, 00zł, ośmioro współmałżonków dzieci zmarłej ( synowe i zięciowie) dla których uzyskano po 8 000, 00zł, a także dwadzieścia dwoje wnucząt, z których każde uzyskało kwotę 12 500, 00zł i sześcioro prawnucząt dla których odszkodowanie wyniosło po 8 000, 00zł na osobę. Postepowanie zamknięto na drodze ugody z wyboru i za wiedzą Klientów.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Niedawno do Kancelarii wpłynęła sprawa dziewczyny, która 22.10.2015 roku została przyjęta do placówki medycznej celem przeprowadzenia korekcji klatki piersiowej lejkowatej metodą NUSS.

Niestety, niedługo po zabiegu, u pacjentki wystąpiły zaburzenia rytmu serca pod postacią częstoskurczu nadkomorowego, niskie ciśnienie, zaczęły narastać objawy niewydolności krążenia aż w końcu z rozwijającym się wstrząsem kardiogennym przyjęto ją na OIT. Stan zdrowia pacjentki z upływem czasu znacznie się pogarszał. Pojawiła się niewydolność oddechowa, co zdecydowało o podłączeniu chorej do respiratora. Z powodu niedokrwienia narządów doszło do ich poważnego uszkodzenia. Po wykonaniu odpowiednich badań zadecydowano o usunięciu sztaby korygującej z klatki piersiowej Klientki, gdyż za przyczynę stanu zdrowia kobiety uznano upośledzenie spływu żylnego do prawego serca, które to było spowodowane uciskiem serca na skutek założenia sztaby korygującej.

Przez cały okres rekonwalescencji poszkodowana była wentylowana mechanicznie. Sprawą Kancelaria zajmuje się od stycznia tego roku. Wezwano Towarzystwo Ubezpieczeniowe do wypłaty ponad 300 000,00 zł odszkodowania na rzecz poszkodowanej. Sprawa nadal jest w toku.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

05.08.2010 Dziewiętnastolatka udała się na rutynową wizytę do stomatologa w celu usunięcia zęba. Wskutek błędu lekarza, doszło do złamania kąta żuchwy. Poszkodowania spędziła w szpitalu 5 dni, podczas których wykonano m.in. zabieg repozycji żuchwy. Ze względu na rozmiar powikłań po zabiegu (oszpecenie, ograniczenie ruchowe, ograniczenie wykonywania czynności życia codziennego) w procesie likwidacji szkody Kancelarii udało się wywalczyć 10 000.00 zł wskutek nieustępliwości opiekuna prawnego poszkodowanej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W  2002 roku miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym to samochód ciężarowy nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi osobowemu i wyjechał z drogi podporządkowanej. W jego wyniku małoletnia dziewczynka trafiła do szpitala, w którym stwierdzono u niej: masywny uraz czaszkowo- mózgowy, wieloodłamowe złamanie kości czołowej, złamanie kości skroniowej prawej , wyciek płynu mózgowo- rdzeniowego, stłuczenie krwotoczne mózgu, padaczkę pourazową i niedowład lewostronny.

Dziewczynka wcześniej uzyskała na drodze ugody odszkodowanie w wysokości 175 000, 00 zł. Kiedy sprawa trafiła do kancelarii Lider  kwota ta nie wydawała się nam adekwatna do rozmiaru krzywd i cierpienia Poszkodowanej, w związku z czym wystąpiliśmy o dopłatę  w wysokości 75 000, 00 zł podważając wcześniej zawartą ugodę. Ponadto po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym nieodpłatnie uzyskaliśmy kwotę 12 642,29 zł stanowiącą rentę dla Poszkodowanej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W dniu 18.06.2009 r. Poszkodowana trafiła do szpitala z ostrą niewydolnością oddechową, krwawieniem z drzewa oskrzelowego płuca prawego oraz podejrzeniem idiopatycznego śródmiąższowego zapalenia płuc. Lekarz odesłał pacjentkę do domu nie zlecając żadnej specjalistycznej konsultacji w wyniku czego, choroba rozwinęła się na tyle, że konieczne było wykonanie lobektomii środkowej prawego płuca (usunięcie fragmentu płuca).Postępowanie karne w sądzie trwało 5 lat, lecz Kancelaria nie zrezygnowała ze sprawy czekając na zakończenie postępowania. Po otrzymaniu informacji na temat wyroku Kancelaria ponownie wystąpiła z roszczeniem na rzecz klientki wnosząc o wypłacenie 65 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz kompensacji poniesionych kosztów.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przed usunięciem zęba stomatolog nie zlecił wykonania zdjęcia RTG. W wyniku tego zaniechania wyrwał poszkodowanemu dwa zęby, gdyż korzeń zęba właściwego zrósł się z zębem sąsiadującym. Po powrocie do domu u poszkodowanego pojawiło się silne krwawienie z rany z podniebienia miękkiego, otwarcie zatoki szczękowej prawej z odłamaniem prawego guza szczęki co omal nie doprowadziło do zgonu.

Zanim poszkodowany trafił do Kancelarii zostało mu wypłacone odszkodowanie w wysokości 25 000,00 zł. Opiekun prawny w naszej Kancelarii na drodze ugody był w stanie wywalczyć dla Klienta jeszcze 32 000,00 zł dopłaty, co znacznie przewyższa kwotę wypłaconego wcześniej odszkodowania.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)